Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocach 200 kW i 2,08 kW

Rozliczenie płatności projektu pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocach 200 kW i 2,08 kW” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Instalacja paneli fotowoltaicznych dla firmy […]

Rozliczenie płatności projektu pt. „Instalacja paneli fotowoltaicznych dla firmy […]” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Rozwój działalności […] poprzez budowę zaplecza usługowo-handlowego firmy i poszerzenie oferty o zindywidualizowane i kompleksowe usługi budowy domów

Rozliczenie płatności projektu pt. „Rozwój działalności […] poprzez budowę zaplecza usługowo-handlowego firmy i poszerzenie oferty o zindywidualizowane i kompleksowe usługi budowy domów” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.