Polityka prywatności

Drogi Kliencie!

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych w związku z naszą współpracą, wysyłaniem do nas formularzy kontaktowych oraz subskrypcją do naszego newslettera na naszym portalu sigmafinance.pl . Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem (tj. ADO) Pani/Pana danych jako klienta, osoby korzystającej z formularza kontaktowego oraz subskrybenta newslettera na stronie sigmafinance.pl jesteśmy my, czyli SIGMA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-401), przy ul. Aleja 3-go maja 5/57, o nadanym numerze KRS 0000264105. Nasz numer NIP: 7010039823 oraz REGON: 140589814 oraz kapitał zakładowy 50 000,00 zł. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, SIGMA FINANCE Spółka z o.o. jako Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem iod.sigma@onet.pl.

Kontakt z nami jest możliwy na wiele sposobów, tj.:

listownie: SIGMA FINANCE Spółka z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin,

drogą e-mail na adres: sigmafinance@sigmafinance.pl,

telefonicznie na numer telefonu: (81) 459 43 28

korzystając z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej wypełniając formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT,

wypełniając ankietę zgłoszeniową w sprawie dotacji dostępną w zakładce ANKIETA na głównej stronie sigmafinance.pl

Od 25 maja 2018 roku, na podstawie art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, później „RODO” przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia (tj. „prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do niepodlegania profilowaniu (sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie związane jest z dostosowaniem i wyszukaniem dla Ciebie właściwego konkursu dot. funduszy unijnych. Jeżeli przetwarzanie danych oraz ich zasadność budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przypominamy również, że Twoje dane przetwarzamy w celach:

Związanych z działaniem SIGMA FINANCE Spółka z o.o., tj.:

wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy sprzedaży (świadczenia) usług (w celach związanych z aplikowaniem o środki unijne, tj. danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych). Ponadto, w celu otrzymania faktury VAT, co jest bezpośrednim następstwem zawarcia umowy świadczenia usług w ramach naszej oferty, Twoje dane będą przetwarzane również w tym celu. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020 jest niezbędne do wywiązania się z prawnych obowiązków, którym podlega administrator oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w celu marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail (newsletter),

Podanie danych zarówno na stronie internetowej jak też poprzez telefon, kontakt mailowy czy też kontakt bezpośredni jest zawsze dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia z nami umowy oraz jest niezbędne, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z podpisanej umowy oraz by dostosować i odpowiedzieć na pytanie dot. możliwości otrzymania dotacji/wsparcia.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail (newsletter) wtem podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Twoje dane w ramach działalności SIGMA FINANCE Spółka z o.o. i wykonywania zakresu obowiązków wynikających z umowy przetwarzamy samodzielnie. W przypadku newsletter’a możemy korzystać z usług innych podmiotów, realizujących jego wysyłkę na nasze zlecenie i w związku z tym przekazywać do nich Twoje dane. Ponadto informujemy, iż nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Retencja Twoich danych.

Dane w ramach działalności SIGMA FINANCE Spółka z o.o. przetwarzamy przez czas:

1/ Trwania umowy świadczenia usług oraz czas określony w przepisach Kodeksu cywilnego określający czas do wniesienia roszczeń z tytułu zawartej umowy albo czas trwałości projektów, w celu zapewnienia dostępu do dokumentacji projektowej w przypadku kontroli przez Instytucje Zarządzające parające się rozdzielaniem i przyznawaniem funduszy unijnych na określone projekty;

2/ Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z wierzytelnością z tytułu wykonanej usługi;

3/ Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do wycofania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Zgodnie z art. 7 akapit 3 zdanie 2 RODO – wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce bezpieczeństwa opracowanej na podstawie obowiązujących od dnia 25 maja 0218 r. przepisów, dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce ZASADY WSPÓŁPRACY.

Wszelkie zmiany, które obowiązują od 25 maja 2018 r. i nie mają wpływu na zawarte umowy o świadczenie usług oraz Twoją subskrypcję do newsletter’a.

Pozdrawiamy

Zespół SIGMA FINANCE Spółka z o.o.