Wsparcie inwestycji i consulting
Wspieramy przedsiębiorców w przygotowaniu inwestycji i przedsięwzięć OZE.

 

W zakresie wsparcia przedsiębiorców w przygotowaniu inwestycji działamy w obszarze:

-- projektów inwestycyjnych,

-- projektów dotyczących ochrony środowiska

-- rozwoju obszarów wiejskich


Nasza oferta obejmuje analizę strategiczną potrzeb klienta oraz możliwości realizacji inwestycji, w tym też np. w kontekście możliwości uzyskania dofinansowania lub innych źródeł finansowania zewnętrznego na dane przedsięwzięcie inwestycyjne.

Wspomagamy procesy decyzyjne na każdym etapie działania, czynnie wspieramy każdy etap pozyskiwania decyzji formalno-prawnych dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Nasze usługi każdorazowo dopasowane są bezpośrednio do potrzeb klienta. Cały proces poprzedzający prawidłowe przygotowanie inwestycji, doradztwo w poszczególnych obszarach formalnych, prawnych , podatkowych itp.- to działanie wspomagające klienta na każdym etapie.

Przygotowanie inwestycji

Przygotowanie formalno-prawne inwestycji realizowane jest dla zdefiniowanych przez Inwestorów przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza biorąc pod uwagę wymogi związane z ubieganiem się potem o dofinansowanie ze środków unijnych dla takiego projektu.

W skład przygotowania ogólnego wchodzi w pierwszym etapie:

-1- diagnoza potrzeb inwestycyjnych inwestora,

-2- doradztwo w zakresie dopasowania projektu inwestycji do wymagań określonego działania,

-3- ocena założeń projektu pod kątem formalnych i merytorycznych kryteriów oceny przyjętych rozwiązań dla poszczególnych działań.

Doradztwo na tym etapie analizy przedsięwzięcia jest szczególnie istotne ze względu na weryfikację realnych szans danego projektu i pozyskania finansowania dla przedsięwzięcia. Powyższe związane jest z przeprowadzeniem kompleksowej analizy przedsięwzięcia, przygotowaniem inżynierii finansowej, przeprowadzeniem konsultacji, przyjęciem odpowiednich założeń w kwestii doboru środków umożliwiających finansowanie przedsięwzięcia czy też inwestycji.

Kolejnym etapem jest przygotowanie właściwe inwestycji/przedsięwzięcia, w tym:

Wykonanie audytu inwestycji/przedsięwzięci, sporządzenie kalkulacji efektywności przedsięwzięcia , wystąpienie o warunki zabudowy dla inwestycji, wystąpienie o warunki środowiskowe dla inwestycji i uzyskanie Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dla inwestycji związanej z energetyką, wystąpienie (lub pomoc) o warunki przyłączenia dla źródła wytwórczego energii elektrycznej z OZE, Opracowanie biznesplanu oraz/lub Studium Wykonalności projektu, Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o kredyt inwestycyjny oraz dotacje ze środków unijnych.

 

Nadzór nad realizacją inwestycji

Rola nasza na tym etapie w większości przypadków polega na wykonywaniu podstawowych czynności takich jak:

/ czynne uczestniczenie w nadzorze nad sprawną realizacją inwestycji i jej kolejnych etapów [nadzór inwestorski]

/ analiza i ocena ofert firm wykonawczych wskazanych do realizacji inwestycji,

/ uczestniczenie w negocjacjach i przygotowaniu umowy z Generalnym wykonawcą,

/ podejmowanie wszelkich działań w imieniu Inwestora w zakresie przekazania istniejącej dokumentacji / technicznej i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych,

/ reprezentowanie Inwestora poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej.

/ wykonywanie w uzgodnieniu z Inwestorem, innych normalnych w procesie inwestycyjnym czynności mających na celu jak najlepsze zabezpieczenie Jego interesów