Wsparcie centrów przechowalnicza-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych

Dotacja przeznaczona jest na rozwój infrastruktury służącej przechowywaniu i dystrybucji produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.