Rozliczanie projektów unijnych
Pomożemy Ci w rozliczaniu projektów unijnych


Obszar inwestycji OZE i systemu aukcyjnego dla instalacji oze regulują przepisy Ustawy z 20 lutego 2015 (wraz ze zmianami).

Dla inwestycji polegających na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii możliwe jest pozyskanie wsparcia w formie dotacji bezzwrotnej (wsparcie inwestycyjne), które w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 realizowane jest głównie poprzez regionalne programy operacyjne. Poza regionalnymi programami operacyjnymi wsparcie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii można pozyskać w ramach programu PROW 2014-2020 (instalacje OZE jako element większego projektu inwestycyjnego, poziom wsparcia do 50%), w ramach programów realizowanych przez NFOŚiGW oraz przez oddziały regionalne WFOŚiGW (pożyczki preferencyjne, dotacje bezzwrotne). Beneficjentami w ramach wyżej wymienionych programów mogą być m. in. jst, kościoły, spółdzielnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni (przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa energetyczne).

Wsparcie inwestycyjne instalacji OZE: Ten rodzaj wsparcia przyjmuje głównie formę dotacji bezzwrotnej. Dotacją bezzwrotną mogą być objęte przede wszystkim projekty obejmujące budowę nowej infrastruktury OZE ale i rozbudowę istniejących instalacji związaną ze zwiększeniem mocy. Inwestorzy składając wnioski o dotacje inwestycyjne mogą liczyć na różny poziom  intensywności wsparcia, jednak maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Intensywność pomocy zależy od przeznaczenia pomocy oraz rodzaju wnioskodawcy i rodzaju oraz rozmiaru instalacji oze.

Bardzo ważnym elementem wsparcia instalacji oze służących do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej wytwórcy mogą dodatkowo liczyć na wsparcie operacyjne (wsparcie działalności wytwarzania energii elektrycznej) poprzez udział wytwórcy w systemie aukcyjnym. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach systemu aukcyjnego dla  tych instalacji oze, które przystąpią do aukcji i ją wygrają. Aukcje organizowane są na mocy zapisów ustawowych przez Prezesa URE. Wsparcie w systemie aukcyjnym dla instalacji odnawialnego źródła energii dotyczy maksymalnie 15-letniego okresu pracy instalacji i stanowi pomoc publiczną. W zakresie systemu aukcyjnego inwestorzy wciąż oczekują przyjęcia jasnych rozwiązań prawnych, które umożliwią przeprowadzenie kolejnych aukcji oraz dadzą inwestorom jasny sygnał co do możliwości realizacji swoich projektów inwestycyjnych.  Ministerstwo Energii opublikowało ostatnio aktualny projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wdrożenie zmian w ustawie o OZE jest konieczne, aby uruchomić kolejne aukcje. Głównym zadaniem aktualnego projektu nowelizacji ustawy o OZE jest uporządkowanie zasad łączenia pomocy inwestycyjnej i operacyjnej, którą inwestorzy mogą otrzymać w drodze aukcji.   Bardzo ważnym aspektem nowelizacji ustawy o oze jest uporządkowanie zasad kumulacji pomocy publicznej. Warunkiem dopuszczalności pomocy publicznej w systemie aukcyjnym ma być wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną. Warunek ten stanowi tzw. regułę kumulacji, której celem jest zapewnienie, że pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsięwzięcie, udzielana z różnych źródeł, miało charakter proporcjonalny, tj. że jest ograniczone do minimum niezbędnego dla przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. W celu zapewnienia rentowności instalacji, inwestorzy niekorzystający z pomocy inwestycyjnej muszą w ofercie aukcyjnej zawrzeć możliwie najwyższą cenę, podczas gdy inwestorzy korzystający z pomocy inwestycyjnej mogą kwotę tej pomocy wkalkulować w swoją ofertę, odpowiednio pomniejszając cenę ofertową i tym samym zwiększając swoje szanse na wygranie aukcji. Rozwiązaniem tego ma być przyjęcie jako górnej granicy łącznej wartości pomocy parametru odnoszącego się do ceny ofertowej, a nie referencyjnej. Przyjęcie tych rozwiązań będzie oznaczać, że pomoc publiczna na pokrycie nakładów inwestycyjnych będzie pomniejszała cenę wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Oszacowaniu wartości pomocy inwestycyjnej ma służyć obliczenie tzw. ekwiwalentu dotacji brutto pomocy.  Doprecyzowanie kwestii związanych z pomocą publiczną to warunek uruchomienia kolejnych aukcji dla OZE, których zasady Ministerstwo Energii przy okazji postanowiło nieco zmienić, proponując nowe koszyki aukcyjne, a także wolumeny i wartość energii, która może zostać sprzedana w tegorocznych aukcjach.  W związku z nowelizacją warto zwrócić uwagę na nowe koszyki aukcyjne planowane na 2018 r.  Zgodnie z nowym podziałem w koszyku 1. przewidziano miejsce dla: 1) instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, 2) instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, 3) instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w ppkt l i 2 powyżej, 4) wyłącznie dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układów hybrydowych, 5) wyłącznie instalacji wykorzystujących biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, 6) wyłącznie dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układów hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji.  W koszyku 2. przewiduje się miejsce dla trzech technologii: 1) instalacji wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej oraz 2) instalacji wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej, a także 3) instalacji wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu. Koszyk 3. jest dedykowany instalacjom wykorzystującym wyłącznie biogaz rolniczy. W koszyku 4. o wsparcie będą rywalizować instalacje wykorzystujące wyłącznie energię wiatru na lądzie oraz instalacje wykorzystujące wyłącznie energię promieniowania słonecznego. Natomiast w ostatnim koszyku 5. przewidziano wsparcie wyłącznie dla hybrydowych instalacji OZE.  Jakie aukcje odbędą się ostatecznie w 2018 roku czas pokaże, ale warto już teraz przygotować swoje inwestycje od strony formalno-prawnej tak aby udział w aukcji był możliwy.

Planując aplikowanie o wsparcie dla instalacji OZE (niezależnie od rodzaju wsparcia i źródła pomocy publicznej) koniecznie trzeba dobrze przygotować projekt inwestycyjny od strony formalno-prawnej zgody na realizację przedsięwzięcia ale przede wszystkim w zgodzie z definicją ustawową instalacji odnawialnego źródła energii (aby uniknąć wykluczenia z możliwości uczestnictwa w aukcyjnym systemie wsparcia). Bardzo ważne jest również podejmowanie działań zgodnych zasadami pomocy publicznej (zasadami wsparcia inwestycyjnego i/lub operacyjnego).