Sigma_Finance-logo
Dotacje

Obowiązki beneficjenta korzystającego z dotacji unijnych

Fundusze europejskie pomagają w rozwoju samorządów, instytucji i firm – zarówno tych, które już funkcjonują, jak i tych, które dopiero wkraczają na rynek. Dotacje z UE mogą usprawnić i unowocześnić swoje działanie. Dlatego właśnie środki unijne są cennym wsparciem dla rozwoju innowacji i ich uzyskanie ma wielkie znaczenie dla beneficjentów. Jednak należy pamiętać, że dotacje wiążą się dla firm nie tylko z funduszami na rozwój, ale i obowiązkami.

dotacje unijne

Udostępnij ten artykuł:

Przed podpisaniem umowy o dotacje

Jeśli wniosek został pozytywnie zaopiniowany i objęty unijnym wsparciem, firma otrzymuje oficjalne pismo na temat realizacji projektu. Komplet dokumentów, wyszczególniony w piśmie, jest niezbędny do podpisania umowy wykorzystania finansów unijnych, ale może różnić się w zależności od projektu i podmiotu, projekt realizującego. W każdym przypadku niezbędne będą dokumenty rejestrowe – w tym odpis z KRS lub aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON. Drugim, niezbędnym dokumentem, będzie kopia umowy rachunku bankowego, na którym będą prowadzone rozliczenia z urzędem, dysponującym unijną dotacją. Ponadto umowę podpisać może tylko podmiot, który nie zalega z opłatami publicznymi – podatkami, składkami ZUS. Do każdej umowy należy też dołączyć dokumenty potwierdzające zabezpieczenia realizacji projektu. To niezmienne elementy, jednak nie są jedyne i należy liczyć się z dodatkowymi dokumentami, których wymagać będzie kontrakt.

Standardowa umowa zawiera harmonogram (według którego wydawane będą środki unijne i wprowadzany będzie w życie założony projekt), zobowiązania beneficjenta i prawa i obowiązki instytucji udzielającej wsparcia. Warto pamiętać, że każda zmiana w umowie wymaga dodatkowych aneksów i zgody obu stron.

Po podpisaniu umowy o dotacje

W czasie korzystania z dotacji unijnych – a więc z pieniędzy publicznych – należy prowadzić rejestr kosztów kwalifikowanych, czyli takich, które są niezbędne do przeprowadzenia projektu i uwzględnione we wniosku i katalogu kosztów. Każda z dotacji ma taki katalog i tylko koszty w nim zawarte rozliczane są w ramach środków unijnych. 

Każdy z kosztów kwalifikowanych musi być zgodny z programem operacyjnym i harmonogramem zawartymi w umowie, być niezbędny do jego realizacji, efektywny, udokumentowany i zgodny z prawem.

Dokumenty kosztowe, związane z dotacją, powinny być w jednym miejscu i powinien zajmować się nimi zespół lub specjalista, który zadba o ich aktualność, czytelność i, przede wszystkim, o ich przygotowanie do kontroli. Każda firma czy instytucja, korzystające ze środków unijnych, ma obowiązek poddania się kontrolom finansowym – zarówno w trakcie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu. Niemożność udokumentowania wydatków czy bałagan w dokumentach mogą sprawić, że wydatki nie zostaną sfinansowane przez UE.

Każdy wnioskodawca w biznesplanie, który opracowuje na potrzeby wniosku o dotację, podaje wskaźniki dotyczące kolejnych etapów realizacji umowy, a ich bieżące rozliczanie w każdym momencie (i po zakończeniu projektu) jest wymagane zarówno do potrzeb kontrolnych, jak i uzyskana kolejnej transzy środków, rozliczania zaliczek, wydatków czy refundacji kosztów. Sprawozdawczość taka może być prowadzona za pomocą Centralnego systemy teleinformatycznego. 

Po zakończeniu projektu o dotacje

Po zakończeniu projektu trzeba skompletować dokumentację dotyczącą jego przebiegu i dostarczyć ją do instytucji kontrolnej. Tu przydaje się systematyka prowadzenia bazy kosztów i wydatków i sprawozdawczość. Przy dobrze i na bieżąco uzupełnianej dokumentacji, rozliczenie projektu unijnego nie powinno przysparzać trudności.

Warto starać się o dotacje unijne i przeznaczać uzyskane z nich środki na rozwój firmy. To pieniądze, które pomagają w transformacji obszarów i w dopasowaniu polskich firm do unijnego rynku. Jednak fundusz unijne to nie tylko prawa, ale i obowiązki i trzeba o tym pamiętać!

Przeczytaj również

Zachęcamy również do odwiedzania naszych social mediów.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi
informacjami ze świata dotacji?

Zapisz się do naszego newslettera!

Anna Nazaruk

Prezes Zarządu

Audytor, uprawnienia Ministerstwa Finansów (egzamin państwowy złożony w roku 2006) numer uprawnień́ 2131/2006; ekspert ds. oceny wniosków o dotacje unijne w zakresie I-III osi POIiŚ ( gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska); akredytowany doradca LAWP- doradztwo gospodarcze; Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki; Dyplom ukończenia Dwuletnie podyplomowe Studium Biegłych Rewidentów – Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie ( rok ukończenia 2000); Studia Podyplomowe – kierunek Wycena Nieruchomości – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( rok ukończenia 2007); Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Kierunek AUDYT Strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych, rok ukończenia 2007; Kurs rachunkowości i prawa podatkowego spółek, okres trwania kursu – 1996 ( Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI sp. z o.o. Warszawa ); Szkolenie BILANS z INFORem, Infor Trading sp. z o.o. ( 2008 r.); Ministerstwo Finansów – kurs audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ; Certyfikat Eurofinance trading sp. z o.o – ( rok 2010) Seminarium Due Diligence – praktyczne aspekty , eliminacje ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstwa. W ramach swojego doświadczenia zawodowego prowadzi od kilku lat obsługę projektów unijnych na rzecz swoich klientów w ramach I osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego RPO WM 2007-2013, w ramach IV osi RPOWM 2007-2013, w ramach I osi priorytetowej RPOWL 2007-2013; w ramach V osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego RPOWP 2007-2013 Ochrona Środowiska – energetyka wiatrowa OZE, sporządza analizy finansowe przedsiębiorstw , analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, certyfikat ukończenia szkolenia z dziedziny OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia dla oze w świetle nowej ustawy” , certyfikat OZE – „Certyfikaty a przetarg – zasady wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii X` 2015”. Prelegent cyklu szkoleń i konferencji oraz spotkań tematycznych z obszaru OZE oraz wsparcia i udziału pomocy publicznej w inwestycjach

Skontaktuj się z nami!