ZUS ogłasza nabór wniosków
na projekty dot. poprawy BHP

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Termin składania wniosków: 16 lipca – 23 sierpnia br.

 

Celem konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

 

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

1/ bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

2/ urządzenia chroniące przez hasłem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

3/ oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przez promieniowaniem optycznym;

4/ ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

5/ urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

6/ sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

7/ sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

8/ sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

9/ środki ochrony indywidualnej.

 

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a/ nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

b/ nie zalega z opłacaniem podatków;

c/ nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

d/ nie ubiegał się o dofinansowanie przez upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

e/ nie ubiegał się o dofinansowanie przez upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany;

 

Dotacja możliwa do uzyskania w wysokości do 100% przy czym maksymalna kwota na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwach to maksymalnie 210 000,00 zł.

 

Wszelkie pytanie oraz wątpliwości można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@zus.pl lub na nasz adres e-mail: sigmafinance@sigmafinance.pl do dnia 16 sierpnia 2018 r.