zmiany w naborze RPO łódzkie 2020
Zmieniono zapisy harmonogramu 2020

4 lutego 2020 r. Uchwałą Nr 85/20 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii 

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii 

planowany termin rozpoczęcia naboru kwiecień 2020 

Typy projektów wskazane w punkcie 9 opisu działania w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 - Wparcie ograniczone będzie jedynie do mikroinstalacji prosumenckich do 50 kW

Kwota alokacji 2 429 880 EUR (ok. 10 500 000 PLN)