zmiany w harmonogramie RPO lubelskie 2020
wprowadzono zmiany - działanie 5.1

W Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014 – 2020:
wprowadzono dodatkowy nabór dla Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – dodano nowy nabór w 2020 r. z terminem ogłoszenia konkursu na kwiecień, natomiast naboru wniosków na maj.