Wyniki oceny formalnej wniosków OZE - działanie IV.1.2
Ogłoszona została lista wniosków OZE zweryfikowanych w ramach etapu oceny formalnej.

W dniu 19.03.2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opublikował listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny formalnej w ramach Naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17  - Oś Priorytetowa IV, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii.  Zgodnie z opublikowaną listą pozytywną ocenę formalną uzyskało 77 wniosków o dofinansowanie, których łączne dofinansowanie wynosi 148 649 918,25 PLN.

 

Serdecznie gratulujemy naszym klientom pozytywnej weryfikacji wniosków na etapie oceny formalnej, łączna kwota wnioskowanego wsparcia przez naszych klientów wynosi 25 816 708,89 PLN.

 

Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem oceny formalnej dostępna jest na stronie www.rpolodzkie.pl