Województwo Warmińsko-Mazurskie
- wsparcie OZE, planowany nowy konkurs.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Termin składania wniosków: od 31 sierpnia 2016 r. do 19 października 2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:  styczeń 2017 r.

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego

Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe

Inne podmioty posiadające osobowość prawną

Na co można dostać dofinansowanie?

Zadanie 1:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth

Zadanie 3:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5:       Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (do 110 kV włącznie)


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych.


Więcej informacji na temat konkursu w ramach Działania 4.1 dostępne są w Regulaminie konkursu dostępnego tutaj lub na stronie RPO Warmińsko-Mazurskiego.