Województwo ŁÓDZKIE - informacje o naborze
- Innowacje w MŚP

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 września 2016 r., a kończy 10 listopada 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu. 


Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt. 10 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SZOOP w zakresie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.


Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B +R

Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.


Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

o 10% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

o 20% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa


Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 200 000,00 zł (zgodnie z § 11 ust. 10 Regulaminu konkursu).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 20 000 000 EUR (słownie: dwadzieścia milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 87 272 000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).