[WIELKOPOLSKIE] Trwa nabór wniosków
do Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z OZE

Przypominamy o trwającym naborze wniosków nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.


Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+).

Nabór wniosków trwa od 30.06.2017 r. do 31.08.2017 r. do godziny 15:30.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jst i ich związki zawodowe
 • jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe
 • przedsiębiorcy
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną)
 • szkoły wyższe
 • spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną)
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), z wykorzystaniem energii wiatrowej – do 5 MWe

2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), z wykorzystaniem energii słonecznej – do 2 MWe/MWth

3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), z wykorzystaniem biomasy – do 5 MWth

4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), z wykorzystaniem energii wodnej – do 5 MWe

5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), z wykorzystaniem energii geotermalnej – do 2 MWth

6. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), z wykorzystaniem biogazu – do 1 MWe


Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • dla projektów objętych pomocą de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł i może ulec zmianie.