Ważna informacja Prezesa URE
dla wytwórców energii z OZE


Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki każdy wytwórca energii elektrycznej z OZE, zainteresowany przystąpieniem do systemu aukcyjnego albo systemu FIT/FIP, składając wniosek o wydanie zaświadczenia lub deklarację o przystąpieniu do aukcji lub deklaracją o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu, zobligowany jest przedłożyć także oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji.

Schemat instalacji odnawialnego źródła energii powinien odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy oraz uwzględniać:

1| usytuowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład tej instalacji, służących do wytwarzania energii elektrycznej,

2| usytuowanie urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wyłącznie z tej instalacji,

3| oznaczenie lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,

4| oznaczenie miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej,

- naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów.