[WARMIŃSKO-MAZURSKIE] Wydłużenie oceny formalnej
- Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 90 dni na 120 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru. Jednocześnie nastąpi zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na kwiecień 2017r. Zmiana wynika z bardzo dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o stwierdzeniu braków formalnych na tym etapie i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.