[WARMIŃSKO-MAZURSKIE] TIK w MŚP
- ogłoszenie o naborze wniosków do poddziałania 1.4.3

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP.

Termin składania wniosków: od 31 marca 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-        przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP

-        grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Działalność beneficjenta musi być prowadzona, a lokalizacja siedziby/oddziału musi się znajdować, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.).

Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r. Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 795 800,00 zł