[WARMIŃSKO-MAZURSKIE] ogłoszenie
o nowych naborach wniosków

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła 10 nowych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach:

Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Poddziałania 1.2.2 Wspólna praca biznesu z nauką

Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat A

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat B

Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury

Działanie 7.3 Infrastruktura kolejowa

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Bisztynek

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy miejskiej Ryn

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy miejskiej Lidzbark Warmiński

Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie informacji dot. wybranych naborów.


Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/17)

Termin składania wniosków: od 29 września 2017 r. do 28 listopada 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa (MŚP i duże)

Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże

Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych

Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania – jako element większego projektu B+R)

W ramach typu 2. możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw.

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji). Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 31 marca 2020 r.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 wniosku o dofinansowanie dla danego typu projektu w konkursie.

Projekty kończące się etapem pierwszej produkcji będą musiały obejmować co najmniej dwa wcześniejsze poziomy gotowości technologicznej (TRL’s) wg definicji przyjętych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (poz. 91) w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Badanie przemysłowe: małe przedsiębiorstwo 70%, średnie przedsiębiorstwo 60%, duże przedsiębiorstwo 50%

Eksperymentalne prace rozwojowe: małe przedsiębiorstwo 45%, średnie przedsiębiorstwo 35%, duże przedsiębiorstwo 25%

Studium wykonalności: małe przedsiębiorstwo 70%, średnie przedsiębiorstwo 60%, duże przedsiębiorstwo 50%

Infrastruktura B+R: małe przedsiębiorstwo 70%, średnie przedsiębiorstwo 60%, duże przedsiębiorstwo 50%

Uzyskanie praw wyłącznych 50%


Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (konkurs nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-002/17)

Termin składania wniosków: od 29 września 2017 r. do 28 listopada 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Schemat A i B:

Przedsiębiorstwa (MŚP), Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

Schemat C:

Przedsiębiorstwa (MŚP), Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Projekty w Poddziałaniu będą podlegały na zakupie usług B+R oraz wykorzystaniu w przedsiębiorstwach wyników badań/rozwiązań technologicznych wypracowanych z naukowcami/podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, w następujących schematach:

Schemat A „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. 

Działanie służy wspomaganiu inicjowania współpracy w obszarze B+R pomiędzy przedsiębiorstwami a naukowcami/podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, zarówno z jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE.

Zakres merytoryczny współpracy może dotyczyć takich działań jak: wykonanie badań, wsparcie rozwoju technologii lub produktu na wstępnym etapie jego opracowywania, przygotowanie do komercjalizacji wyników prac B+R. Zakładanym rezultatem projektu powinno być wywołanie współpracy pomiędzy wnioskodawcą i sektorem naukowo-badawczym. Efektem współpracy powinno być rozwiązanie określonego problemu, prowadzące do rozwoju firmy i w perspektywie zapewniające podniesienie jej innowacyjności. Przykładowymi projektami mogą być: dopracowanie nowego produktu lub technologii, badanie wyrobu na zgodność z normą. Środki wsparcia w ramach niniejszego działania są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo rozwojowe. 

Schemat B „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych;

Działanie pozwala na finansowanie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych mających na celu rozwój nowych lub doskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/technologii, przygotowanie do uzyskania i pozyskanie certyfikacji oraz uzyskanie praw własności intelektualnej.

Beneficjent może zdecydować o zakupie usług badawczych, technologii i wiedzy, zarówno od naukowców/podmiotów oferujących usługi badawczo-rozwojowe z regionu, jak i spoza regionu oraz innych krajów UE. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny podmiot oferujących usługi B+R/naukowca, której udział jest obligatoryjny. 

Schemat C „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie;

Działanie pozwala na finansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych połączonych z wdrożeniem uzyskanych wyników. Część B+R (etap I) musi obejmować badania mające na celu rozwój nowych technologii i/lub produktów. Część wdrożeniowa (etap II) obejmuje wdrożenie uzyskanych wyników do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalność handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji). Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane.

Beneficjenci dokonują zakupu usług badawczych, technologii i wiedzy w jednostkach B+R lub od zespołów badawczo-rozwojowych. Opracowane rozwiązanie musi być unikalne i innowacyjne. Jednostki B+R, zespoły badawczo-rozwojowe mogą pochodzić z regionu, jak i spoza regionu, w tym z innych krajów UE. W ramach części wdrożeniowej finansowane mogą być zakupy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia wypracowanego rozwiązania oraz zakupy wyposażenia laboratoryjnego.

We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 beneficjent zobligowany jest do wykazania, że przeprowadził analizę rynku w celu konkurencyjnego wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru projektów.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 31 marca 2020 r. 

Wnioskodawca mam możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Projekty kończące się etapem pierwszej produkcji będą musiały obejmować co najmniej dwa wcześniejsze poziomy gotowości technologicznej (TRL’s) wg definicji przyjętych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (poz. 91) w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Badanie przemysłowe: małe przedsiębiorstwo 70%, średnie przedsiębiorstwo 60%, duże przedsiębiorstwo 50%

Eksperymentalne prace rozwojowe: małe przedsiębiorstwo 45%, średnie przedsiębiorstwo 35%, duże przedsiębiorstwo 25%

Studium wykonalności: małe przedsiębiorstwo 70%, średnie przedsiębiorstwo 60%, duże przedsiębiorstwo 50%

Infrastruktura B+R: małe przedsiębiorstwo 70%, średnie przedsiębiorstwo 60%, duże przedsiębiorstwo 50%

Uzyskanie praw wyłącznych 50%


Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat A (konkurs nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/17)

Termin składania wniosków: od 29 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2018 r. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata

Działalność Beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby lub oddziału Beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe, jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły.

Schemat A: dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować, m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej 3 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu


Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat B (konkurs nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-002/17)

Termin składania wniosków: od 27 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata

Działalność Beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby lub oddziału Beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe, jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły.

Schemat B: Inwestycje na rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

1. rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury, sprzętu, maszyn

2. nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r. 

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu


Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (konkurs nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17)

Termin składania wniosków: od 29 sierpnia 2017 r. do 28 września 2017 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

jednostki organizacyjne JST

instytucje kultury

jednostki administracji rządowej

państwowe jednostki budżetowe

organizacje pozarządowe

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego priorytetu wspierane będą:

1. Rozbudowa i modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;

2. Wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich w tworzenie produktów turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej, wzmocnienia ich funkcji regionotwórczej;

3. Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw wydawnictw, itp.)

4. Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłącznie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej);

5. Wsparcie rozwoju centrów/punktów informacji kulturalnej (wyłącznie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu


Działanie 7.3 Infrastruktura kolejowa (konkurs nr RPWM.07.03.00-IZ.00-28-001/17)

Termin składania wniosków: od 29 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakup taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich (tj. wykonywanych przez operatora publicznego transportu zbiorowego, który zawarł w tej sprawie umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu