WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Nowy konkurs
dofinansowanie dla inwestycji OZE

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Termin składania wniosków: od 28 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Prognozowany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego Maks 2, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-|- Przedsiębiorstwa

-|- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

-|- Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego

-|- Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe

-|- Inne podmioty posiadające osobowość prawną

Na co można dostać dofinansowanie?

Zadanie 1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lb cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych do 200 kWe (alokacja 42 559 135,00 PLN)

Zadanie 2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię ze słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth (alokacja 12 155 994,81 PLN)

Zadanie 3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe (alokacja 57 014 087,24 PLN)

Zadanie 4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe (alokacja 15 797 565,91 PLN)

Zadanie 5. Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV) (alokacja 26 044 154,41 PLN)

W przypadku inwestowania przez beneficjentów w instalacje wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, może ona być wytwarzania na potrzeby własne, jak również z możliwością sprzedaży do sieci. Jeżeli projekt zakłada przyłączenie do sieci warunkiem (jeżeli dotyczy) uzyskania dofinansowania będzie posiadanie przez beneficjenta ważnych technicznych warunków przyłączenia wszystkich ujętych w projekcie źródeł wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

W przypadku tego rodzaju projektów dofinansowanie będzie mogło obejmować również przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci i stanowić integralną część projektu, niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu (dofinansowanie w całości). W tym kontekście przyłącze, rozumiane jest jako odcinek sieci łączący jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w którym następuje rozgraniczanie własności siedzi między właścicielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci (dofinsowanie w wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych, do 1 km maksymalnie)

Jako element uzupełniający projekt dopuszcza się realizację zadań polegających na:

-|- poprawie zdolności do magazynowania energii elektrycznej

-|- działaniach informacyjno-edukacyjnych promujących wykorzystanie OZE (maksymalnie 2% kosztów kwalifikowalnych)

Lokalizacja inwestycji z OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym/wojewódzkim/lokalnym.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

-|- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje instalację fotowoltaiczną: 500 000,00 PLN

-|- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje inne źródła energii odnawialnej niż instalacja fotowoltaiczna: 300 000,00 PLN

W ramach poszczególnych projektów, wartość elementów związanych bezpośrednio z OZE określonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, musi przekroczyć 50% wartości całego projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

153 570 937,37 złotych


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dostępnym pod niniejszym linkiem.