[WARMIŃSKO-MAZURSKIE] nabór wniosków
wsparcie projektów OZE (Działanie 4.1)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 listopada 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

•             Przedsiębiorstwa;

•             Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

•             Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

•             Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;

•             Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1:      Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję  energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,   w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

kod zakresu interwencji: 009 – Energia odnawialna: wiatrowa

alokacja:  21 438 450,00 zł.

Zadanie 2:      Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,    w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth

kod zakresu interwencji: 010 – Energia odnawialna: słoneczna

alokacja: 7 094 080,51 zł.

Zadanie 3:      Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję  energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,    w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

kod zakresu interwencji: 011 – Energia odnawialna: z biomasy

alokacja: 42 515 943,46 zł.

Zadanie 4:      Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,     w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

kod zakresu interwencji: 012 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnych (w tym: hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym: magazynowanie, zmiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzanie energii   z wodoru)

alokacja: 6 413 666,25 zł.

Zadanie 5:      Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci  o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV) kod zakresu interwencji: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył)

alokacja: 99 766 146,11 zł.


Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

177 228 286,32 złotych