[WARMIŃSKO-MAZURSKIE] Efektywność energetyczna
- ogłoszenie o naborze do Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/17

z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Termin składania wniosków: od 31 marca 2017 r. do 30 maja 2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-        mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

-1- Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;

-2- Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;

-3- Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE (w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu);

-4- Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;

-5- Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;

-6- Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;

-7- Audyt energetyczny (jako element projektu)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

38 226 145,39 złotych