[WARMIŃSKO-MAZURSKIE] B+R
- ogłoszenia o naborach wniosków dot. działalności B+R

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy, poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.

Termin składania wniosków: od 31 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-        przedsiębiorstwa (MŚP i duże)

-        grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże

-        konsorcja: przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

W poddziałaniu o środki mogą wnioskować duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że zostanie wykazany mechanizm zapewnienia wchłonięcia wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Działalność beneficjenta musi być prowadzona, a lokalizacja siedziby/oddziału musi się znajdować, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

-1- Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych

-2- Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R)

W ramach typu 2 możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zamierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw.

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe. Polega ono na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji). Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 30 czerwca 2019 r. Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 wniosku dla danego typu projektu w konkursie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Badanie przemysłowe:

-        małe przedsiębiorstwo – 70%

-        średnie przedsiębiorstwo – 60%

-        duże przedsiębiorstwo – 50%

Eksperymentalne prace rozwojowe:

-        małe przedsiębiorstwo – 45%

-        średnie przedsiębiorstwo – 35%

-        duże przedsiębiorstwo – 25%

Studium wykonalności:

-        małe przedsiębiorstwo – 70%

-        średnie przedsiębiorstwo – 60%

-        duże przedsiębiorstwo – 50%

Infrastruktura B+R:

-        małe przedsiębiorstwo – 70%

-        średnie przedsiębiorstwo – 60%

-        duże przedsiębiorstwo – 50%

Uzyskanie praw wyłącznych: 50%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

10 827 500,00 złotych

 


Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy, poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką.

Termin składania wniosków: od 31 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Schemat A i B:

-        przedsiębiorstwa (MŚP)

-        konsorcja: przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu (IOB), podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

Schemat C:

-        przedsiębiorstwa (MŚP) i duże

-        konsorcja: przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu (IOB), podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

W poddziałaniu o środki mogą wnioskować duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że zostanie wykazany mechanizm zapewnienia wchłonięcia wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Działalność beneficjenta musi być prowadzona, a lokalizacja siedziby/oddziału musi się znajdować, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w poddziałaniu będą polegały na zakupie usług B+R oraz wykorzystaniu w przedsiębiorstwach wyników badań/rozwiązań technologicznych wypracowanych z naukowcami/podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, w następujących schematach:

-1- Schemat A Bon na nawiązanie współpracy – instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usługi B+R oraz usług doradczych związanych z B+R

Działanie służy wspomaganiu inicjowania współpracy w obszarze B+R pomiędzy przedsiębiorstwami a naukowcami/podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, zarówno z jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE.

Zakres merytoryczny współpracy może dotyczyć takich działań jak:

wykonanie badań, wsparcie rozwoju technologii lub produktu na wstępnym etapie jego opracowywania, przygotowanie do komercjalizacji wyników prac B+R

Zakładanym rezultatem projektu powinno być wywołanie współpracy pomiędzy wnioskodawcą i sektorem naukowo-badawczym. Efektem współpracy powinno być rozwiązanie określonego problemu, prowadzące do rozwoju firmy i w perspektywie zapewniające podniesienie jej innowacyjności. Przykładowymi projektami mogą być: dopracowanie nowego produktu lub technologii, pomoc doradcza we wdrożeniu nowej technologii, badanie wyrobu na zgodność z normą. Środki wsparcia w ramach niniejszego działania są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe.

-2- Schemat B Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R – dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej z wyłączeniem kosztów postanowień sądowych

Działanie pozwala na finansowanie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych mających na celu rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/technologii, przygotowanie do uzyskania i pozyskanie certyfikacji oraz uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej.

Beneficjent może zdecydować o zakupie usług badawczych, technologii i wiedzy, zarówno od naukowców/podmiotów oferujących usługi badawczo-rozwojowe z regionu, jak i spoza regionu oraz innych krajów UE. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny podmiot oferujący usługi B+R/naukowca, której udział jest obligatoryjny.

-3- Schemat C Kontrakt B+R – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie

Działanie pozwala na finansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych połączonych z wdrożeniem uzyskanych wyników. Część B+R (etap I) musi obejmować badania mające na celu rozwój nowych technologii i/lub produktów. Część wdrożeniowa (etap II) obejmuje wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji). Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane.

Beneficjenci dokonuj zakupu usług badawczych, technologii i wiedzy w jednostkach B+R lub od zespołów badawczo-rozwojowych. Opracowane rozwiązanie musi być unikalne i innowacyjne. Jednostki B+R, zespoły badawczo-rozwojowe mogą pochodzić z regionu, jak i spoza regionu, w tym z innych krajów UE. W ramach części wdrożeniowej finansowane mogą być zakupy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia wypracowanego rozwiązania oraz zakupy wyposażenia laboratoryjnego.

We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1.2.2 beneficjent zobligowany jest do wykazania, że przeprowadził analizę rynku w celu konkurencyjnego wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru projektów.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 31 marca 2019 r. Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Badanie przemysłowe:

-        małe przedsiębiorstwo – 70%

-        średnie przedsiębiorstwo – 60%

-        duże przedsiębiorstwo – 50%

Eksperymentalne prace rozwojowe:

-        małe przedsiębiorstwo – 45%

-        średnie przedsiębiorstwo – 35%

-        duże przedsiębiorstwo – 25%

Studium wykonalności:

-        małe przedsiębiorstwo – 70%

-        średnie przedsiębiorstwo – 60%

-        duże przedsiębiorstwo – 50%

Infrastruktura B+R:

-        małe przedsiębiorstwo – 70%

-        średnie przedsiębiorstwo – 60%

-        duże przedsiębiorstwo – 50%

Uzyskanie praw wyłącznych: 50%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

32 482 500,00 złotych

 


Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1. Wdrożenie wyników prac B+R

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy, poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R.

Termin składania wniosków: od 31 marca 2017 r. do 19 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-        przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)

-        grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Działalność beneficjenta musi być prowadzona, a lokalizacja siedziby/oddziału musi się znajdować, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach niniejszego poddziałania skierowane zostanie na wdrożenie do działalność przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych. Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej/procesowej w skali co najmniej regionu (projekty po etapie pierwszej produkcji).

Uzupełniającym elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.

Preferowane będą inicjatywy będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 RPO WM-W w latach 2014-2020.

Preferencje uzyskają projekty innowacyjne w skali co najmniej krajowej oraz projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r. Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 wniosku dla projektu w konkursie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

-        mikro- i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowalnych

-        średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowalnych

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

20 001 385,22 złotych