WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 4.2 Efektywność energetyczna i OZE
rusza niedługo nowy nabór

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Termin składania wniosków: od 29 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

MŚP oraz przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządy terytorialnego lub ich związki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1| Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE

2| Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE

3| Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE (w przypadku budynków administracyjnych – wyłącznie jako element projektu)

4| Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE

5| Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie

6| Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii

7| Audyt energetyczny (jako element projektu)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 046 471,81 zł