[URE] 30.01.2018 r.
to OSTATNI dzień na złożenie sprawozdań do URE

W dniu dzisiejszym upływa termin złożenia sprawozdań do Prezesa URE przez wytwórców, których instalacje wygrały aukcje.

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2018 dotyczącą obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.), dalej „ustawa OZE”:

W dniu 30.01.2018 upływa termin na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego przez wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 ustawy OZE, którego oferta wygrała aukcję.

Jednocześnie przypominamy, że:

- wytwórca, którego oferta wygrała aukcję i jednocześnie po dacie wygrania aukcji uzyskała dofinansowanie w formie dotacji inwestycyjnej - MA OBOWIĄZEK - pod rygorem odpowiedzialności karnej taką dotację wykazać i poinformować Prezesa URE o tym fakcie podając w oświadczeniu m. in. wartość udzielonego dofinansowania. Nie podanie tej informacji jest równoznaczne ze złożeniem fałszywego oświadczenia, za które jest odpowiedzialność karna.

- dodatkowo - nie złożenie w terminie oświadczenia w związku z obowiązkiem wytwórcy nałożonym ustawą - oznacza nałożenie kary w wysokości 10000,00 zł

(na podst art. 168 pkt 16 ustawy OZE karze pieniężnej podlega ten kto nie przekazuje w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji, o której mowa w art. 83 ust. 1 tej ustawy, lub podaje nieprawdziwą informację. Wysokość kary została przez ustawodawcę określona na poziomie 10 000 zł (por. art. 170 ust. 4 pkt 1 ustawy OZE).