[ŚWIĘTOKRZYSKIE] Zakończenie naboru wniosków
do Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach konkursu wpłynęło 50 projektów na łączną kwotę 225 995 808,24 PLN, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 108 536 850,28 PLN z RPOWŚ.