[ŚWIĘTOKRZYSKIE] Ogłoszenie
lista projektów z działania 3.1 zaakceptowanych pod względem formalnym

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 26 marca 2018 r. została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 ogłoszonego dla Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przedmiotem oceny było 51 wniosków o wartości całkowitej 233 720 208,24 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. od 30 czerwca 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Spośród 51 wniosków o dofinansowanie:

          41 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej

          10 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie wyniosła 175 024 077,85 PLN, zaś wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 82 800 478,89 PLN, co stanowi 110,40% środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17.

Lista projektów zaakceptowanych pod względem formalnym w ramach konkursu nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 dostępna jest pod tym linkiem.