RPO Mazowieckie - Działanie 4.1
- projekty OZE - podstawowe informacje

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na projekty OZE - w woj. mazowieckim działanie 4.1  przesyłamy zainteresowanym PODSTAWOWE INFORMACJE DLA PROJEKTÓW 


- Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 30 maja 2016 roku do 26 września 2016 roku do godz. 15.00.

-Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2018 r.

- Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana w ramach projektu nie będzie przekraczała następujących limitów:

energia wodna - do 5 MWe; energia wiatru - do 5 MWe; energia słoneczna - do 2 MWe; energia słoneczna - do 2 MWt; energia geotermalna - do 2 MWt; energia geotermalna - do 2 MWe; energia biogazu - do 1 MWe; energia biomasy - do 5 MWe; energia biomasy - do 5 MWt.

- Projekty wykorzystujące OZE w zakresie wysokosprawnej kogeneracji nie będą wspierane w ramach przedmiotowego konkursu.

- Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

- W przypadku realizacji projektów parasolowych, w celu zapewnienia efektywnego wdrażania, beneficjentem przyznawanej pomocy będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, a odbiorcami końcowymi projektu będą m.in. gospodarstwa domowe, osoby prawne itd.

- Energia elektryczna i cieplna może być wytwarzana na własne potrzeby jak również z możliwością odprowadzania do sieci ( w tym prosument). W przypadku tego rodzaju projektów, dofinansowanie będzie mogło obejmować również przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci i stanowić integralną część projektu, niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu. W tym kontekście przyłącze, rozumiane jest jako odcinek sieci łączący jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w którym następuje rozgraniczenie własności sieci między właścicielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci.

- W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektu w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

JST, ich związki i stowarzyszenia;

jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

administracja rządowa;

uczelnie/szkoły wyższe;

zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia);

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego);

organizacje pozarządowe (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym);

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Można realizować projekt w partnerstwie - Partnerstwo w projekcie:  W przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach partnerstwa, partnerami mogą być podmioty wskazane w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie  oraz kościoły i związki wyznaniowe, a także osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. Partnerzy muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

- Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. 

- Za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej „Zasad kwalifikowania wydatków w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”, w tym w szczególności:

Prace przygotowawcze, w szczególności:

 • przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych i archeologicznych) itp., niezbędnych do realizacji inwestycji objętych projektem;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej: np. koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy;
 • przygotowanie studium wykonalności;
 • przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko;
 • koszt przygotowania przetargu, w tym dokumentacji przetargowej;
 • wydatki poniesione na zakup nieruchomości do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w szczególności:

 • zakup i montaż niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzących ze źródeł odnawialnych;
 • budowa/przebudowa instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE;
 • wydatki związane z budową lub modernizacją infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (maksymalnie do 20% wydatków kwalifikowalnych), w tym: - budowa, przebudowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej/cieplnej służącej podłączeniu źródła produkującego energię z obiektem, który ma być zasilany (w przypadku projektów dotyczących produkcji energii z OZE na potrzeby własne beneficjenta);
 • wydatki dotyczące pomiarowania instalacji OZE;
 • systemy magazynowania wytworzonej energii elektrycznej lub cieplnej (maksymalnie do 10% wydatków kwalifikowalnych);
 • przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne;
 • prace ziemne;
 • prace budowlano-montażowe;
 • prace instalacyjne;
 • prace rozbiórkowe;
 • prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego terenu na którym prowadzone były działania związane z realizacją projektu;
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją;
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu;
 • zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem, integralnie związanych z projektem;
 • nadzór inwestorski i/lub autorski w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji;

Intensywność wsparcia - Projekty będą realizowane:

bez pomocy publicznej – dotyczy inwestycji, w których na pierwszym poziomie udzielania pomocy nie przewiduje się prowadzenia działalności gospodarczej/komercyjnej (np. sprzedaż energii do sieci) lub całość otrzymanego wsparcia transferowana jest na odbiorców ostatecznych (np. wnioskodawcą jest gmina, która otrzymane dofinansowanie przeznaczy na montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych); do 80 %, lub 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – dotyczy inwestycji, które częściowo lub w całości wykorzystane będą do prowadzenia działalności gospodarczej/komercyjnej, do max. 45-50%

- Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

- Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowanych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych ( może pochodzić od mieszkańców – uczestników projektu).

- Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 000,00 PLN.

- Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

W celu zdobycia jak największej liczby punktów na ocenie merytorycznej : 

- w projekcie liczba obiektów na których będą montowane instalacje oze powinna być > 151 sztuk, ( aby móc otrzymać do 80% dofinansowania muszą to być obiekty mieszkalne, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza ). 

- trzeba zadbać o to aby była zachowana efektywność kosztowa liczona zarówno w odniesieniu do łącznej mocy zainstalowanych źródeł oze w projekcie jak również w odniesieniu do ilości produkcji energii z oze ogółem. 

- dobrze by było aby w ramach jednego projektu przewidziani co najmniej dwa różne rodzaje oze ( np. wiatr i słońce, słońce i biomasa itp. ) 

Przyjmuje się, że projekt spełnia kryteria merytoryczne punktowe w sytuacji gdy suma punktów uzyskanych podczas oceny kryteriów merytorycznych stanowi co najmniej 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

Wnioskodawcy powinni zapewnić, że projekty realizowane w niniejszym konkursie będą realizowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Koncepcja uniwersalnego projektowania polega na projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. Wszystkie produkty projektów realizowanych z funduszy unijnych (produkty, towary, usługi, infrastruktura) powinny być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.