RPO lubelskie 4.2 INFORMACJA
wybór projektów ze zwiększonej alokacji

Ze względu na zwiększenie alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 i możliwość wyboru do dofinansowania projektów, które w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak z uwagi na wyczerpanie alokacji nie zostały wybrane do dofinansowania Dyrektor LAWP w dniu 08.01.2018 r. Zarządzeniem nr 3/2018 zatwierdził zaktualizowaną „Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17.

Pełna lista dostępna jest na stronie RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020.