RPO Łódzkie - konkurs OZE
- dotacje do 80 %

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Wnioski można składać w terminie od dnia 26 sierpnia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r. (w godz. 08:00-15:00).

Wnioski mogą składać :

− jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,

− jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

− przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne,

− spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

− jednostki naukowe,

− szkoły wyższe,

− organizacje pozarządowe,

− podmioty lecznicze,

− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

− organy administracji rządowej oraz jednostki podległe.

NA CO?

1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki. Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii). Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.

W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:

− elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),

− instalacji wykorzystujących energię słoneczną,

− elektrowni wiatrowych,

− instalacji wykorzystujących energię geotermalną,

− instalacji wykorzystujących biomasę,

− instalacji wykorzystujących biogaz.

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem. Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:

− w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie),

− w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),

− w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),

− w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),

− w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),

− w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).