Rozstrzygnięcie konkursu RPO woj. LUBELSKIEGO
- Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

W dniu 28 września 2016 roku Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Zarządzeniem nr 50/2016 zatwierdził „Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach 1 Osi Priorytetowej, Działania 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  – konkurs nr RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/15.

W konkursie udział wzięło 66 Przedsiębiorców, przy czym łączna wartość wnioskowanego wsparcia wynosiła 90 885 179,85 PLN. Dofinansowanie otrzymało 42 podmiotów, na łączną kwotę 53 954 869,92 PLN.

Lista projektów dostępna do pobrania na stronie RPO WL.


Naszym Klientom serdecznie gratulujemy!