Rozstrzygnięcie konkursu 3.7
Rozstrzygnięto konkurs 3.7 lubelskie

W dniu 4 czerwca 2019 roku Uchwałą nr XLVI/1052/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego została zatwierdzona Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  – konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18


Z listą projektów wybranych do dofinansowania można się zapoznać na stronie instytucji LAWP.