"Rozpoczęcie realizacji" projektu OZE a pomoc publiczna
- na co zwrócić uwagę?

W nawiązaniu do przeprowadzonej w grudniu I-szej aukcji dla projektów OZE oraz planowaną aukcją do przeprowadzenia w roku 2017 ( być może już  w I-szym półroczu) jak również w kontekście planowanych w dużej części województw naborów wniosków o dofinansowanie takich projektów warto przed przystąpieniem do aukcji rozważyć zapisy dotyczące momentu „rozpoczęcia realizacji” projektu. Rozpoczęcie realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do właściwiej instytucji może bezpowrotnie przekreślić szansę takiego projektu na dofinansowanie inwestycji w postaci dotacji unijnej.

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, która umieszczana jest w dokumentach konkursowych oraz regulaminach naboru wniosków przez instytucje wdrażające należy pamiętać, że za rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z realizacją projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw. Jedynie prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń, opracowanie np. audytu energetycznego i innych dokumentów formalno-prawnych koniecznych do realizacji projektu, opracowanie projektu budowlanego lub raportu ws. oceny oddziaływania na środowisko nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

W kontekście tak brzmiącej definicji „rozpoczęcia realizacji” projektu wydaje się więc, że wszystkie te projekty które zostały zgłoszone do aukcji i ją wygrały nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Wygrana aukcja oznacza bowiem dla wytwórcy zaciągnięcie prawnie wiążącego nieodwracalnego zobowiązania do wytwarzania w danej instalacji oze i dostarczania energii w określonym czasie ( max. 15 lat)  po określonej cenie. Dodatkowo niewywiązanie się z tego zobowiązania jest obłożone wysokimi karami wynikającymi z ustawy o oze. Wszystkie te elementy powodują, że inwestycja z momentem wygrania aukcji stała się nieodwracalna a tym samym nastąpiło rozpoczęcie realizacji.