Przygotowanie do aukcji - kumulacja pomocy
Wytwórcy OZE powinni zwrócić szczególną uwagę na kumulację pomocy w projektach z dotacją, które mają być zgłoszone do systemu aukcyjnego.

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa URE kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, w tym dotyczących instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, która odbędzie się w dniu 12 listopada 2018 (instalacje 1 MW), informujemy o konieczności weryfikacji ceny oferty i ceny skorygowanej w przypadku wytwórców, których instalacja uzyskała dotację UE.

Zgodnie informacją URE i zasadami składania ofert, w aukcjach przeprowadzanych w listopadzie 2018 roku oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika aukcji i nie może być zmodyfikowana ani wycofana (na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1276). Ze złożeniem oferty w aukcji wiąże się również wpłacenie kaucji w wysokości 60,00 zł za każdy kW mocy instalacji.

Dodatkowo dla wytwórców, którzy zamierzają przystąpić do aukcji i którzy otrzymali dotacje inwestycje na inwestycje OZE lub inne formy pomocy publicznej, ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie narazić się na niemożność uczestnictwa w systemie aukcyjnym lub np. zwrot dotacji unijnych.

Szczególną staranność zachować zatem należy na etapie wprowadzania poszczególnych wartości do formularza oferty, obejmujących zwłaszcza:

  • cenę sprzedaży oferowanej energii,
  • ilość energii oferowanej do sprzedaży – z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata kalendarzowe,
  • wartość pomocy inwestycyjnej (DOTACJE Z RPO) oraz
  • cenę skorygowaną.

Prawidłowe ustalenie powyższych wartości jest również bardzo ważne z punktu widzenia dopuszczalności pomocy publicznej dla instalacji oraz przyszłych obowiązków wytwórców, którzy wygrają aukcje.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji OZE należących do tego samego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji.