[PROW] ARiMR ogłasza.
Dotacje dla przedsiębiorstw działających w obszarze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych

Już w kwietniu 2018 w ARiMR rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW-u dla przedsiębiorstw działających w obszarze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Dotacja wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji 

Nabór wniosków Pomoc przyznaje się na operacje polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie:

co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia

przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. 

koszty budowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji, magazynowania a także koszty zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych lub magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, oraz koszty ogólne.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli;

prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;

jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;

posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:

nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:

producentami rolnymi,

grupami lub organizacjami producentów,

związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,

podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,

wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi,

przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight). Operacje  nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej.

Pomoc może być udzielona na realizację projektów w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno - sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi:

10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;

15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Wnioskodawcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją)

a) maszyn lub urządzeń do:

magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

przetwarzania produktów rolnych,

magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

d) wdrożenia systemów zarządzania jakością;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

d) pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych obiektów,

e) dotyczące inwestycji związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia ( w tym instalacje OZE - e.e. i e.c. na potrzeby przedsiębiorstwa) 

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

kosztorysów,

projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,

przygotowania biznesplanu,

sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części.