[POMORSKIE] Nabór wniosków
Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii

Planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

Termin składania wniosków: 12 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w maju 2017 r,

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs jest skierowany do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 10.3.1 zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Województwa Pomorskiego, tj.:

 • -        jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
 • -        związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
 • -        jednostek administracji rządowej
 • -        innych jednostek sektora finansów publicznych
 • -        organizacji pozarządowych
 • -        podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych
 • -        jednostek naukowych
 • -        instytucji edukacyjnych
 • -        szkół wyższych
 • -        grup producentów rolnych
 • -        przedsiębiorców
 • -        podmiotów, które zostały lub mają zostać wybrane do realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Poddziałania 10.3.1. zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Województwa Pomorskiego, tj.:

1. budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:

 • -        słońce do 2 MWe / MWt
 • -        biomasę do 5 MWt
 • -        biogaz do 1 MWe
 • -        geotermalne źródła ciepła do 2 MWt

2. przebudowę infrastruktury oraz zakup niezbędnych urządzeń wykorzystujących energię wody wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie o mocy do 5 MWe

3. budowę lub przebudowę infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych

4. rozbudowę i przebudowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe)

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 18 opisu Poddziałania 10.3.1. zamieszczonego w SzOOP WP.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie

Alokacja: 121 841 798 PLN