PODLASKIE | Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs dla MŚP

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Termin, w którym można składać wnioski: od 23 sierpnia 2018 r. do 24 września 2018 r. do godziny 16:00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu (może ulec zmianie): luty 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 w terminie od 23 sierpnia 2018 r. do 24 września 2018 r. do godziny 16:00 (po tej godzinie funkcja „Wyślij projekt” w GWA zostanie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 27 września 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

§  rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,

§  dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

§  inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

§  dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

§  dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

§  dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

§  dla średnich przedsiębiorstwa – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

§  30% - mikro i małe przedsiębiorstwa

§  40% - średnie przedsiębiorstwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 50 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji konkursu, tj. 2 500 000,00 PLN.