[PODLASKIE] Ogłoszenie o naborze
Działanie 5.1 Energetyka oparta na OZE

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Dofinansowaniu podlegać będzie typ projektu polegający na budowie oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Termin składania wniosków: od 29 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. (do godziny 15:30)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2018 r.

Informacje o konkursie

Sposób składania wniosków:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. Ponadto, Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku w formie elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci w zakresie niezbędnym, aby umożliwić przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym również przebudowy lub rozbudowy sieci w zakresie prawidłowego funkcjonowania przyłącza. Projekty realizowane będą przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) i dotyczyć mają sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a/ w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami

b/ w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych

c/ w przypadku pomocy, o której mowa w art. 48 ust 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 PLN