[PODLASKIE] Nabór wniosków
Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (w tym budownictwo komunalne)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.


Informacje o naborze

Termin składania wniosków: od 22 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną

- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego)

- podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych

- kościoły i związki wyznaniowe

- organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące:

1. Kompleksowej (tzw. głębokiej modernizacji wykraczającej poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego, w tym:

- modernizacja przegród zewnętrznych budynków obiektu polegająca głównie na: izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowanie podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnienie szczelności

- wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz źródeł światła i systemów zarządzania/sterowania

- przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepłą (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych

2. Audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako obowiązkowy element wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi

85% dla projektów nieobjętych pomocą publiczną; w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu

85% dla projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 60 000 000,00 PLN.