[PODLASKIE] Działanie 5.1 Energia oparta na odnawialnych źródłach energii
- ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17

Termin składania wniosków: od 3 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna)

-        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

-        stowarzyszenia lokalnych grup działania z wyłączeniem jednostek, które mogą być finansowane ze środków EFRR i EFS

Typ 2. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby)

-        mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

-        duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii

-        producenci rolni, grupy producenckie

-        spółdzielnie

-        wspólnoty mieszkaniowe

-        towarzystwa budownictwa społecznego

-        organizacje pozarządowe

-        kościoły i związki wyznaniowe

-        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej)

Typ 3.  Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz

Typ 4. Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw:

-        mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowe w ramach projektu

-        duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii

-        producenci rolni, grupy producenckie

-        spółdzielnie

-        wspólnoty mieszkaniowe

-        towarzystwa budownictw społecznego

-        organizacje pozarządowe

-        kościoły i związki wyznaniowe

-        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

-        jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej)

-        podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Warunki szczegółowe:

-       energia elektryczna lub cieplna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej

-    nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest; właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe

-        nie ma konieczności posadowienia instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na dachu budynku mieszkalnego, jednak cała energia wyprodukowana przez urządzenia powinna być przeznaczona na potrzeby budynku mieszkalnego

-        moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną; w przypadku gdy, na danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza, w celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytworzonej na potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/-ach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza

-      wsparcie może być udzielone na rzecz budynków mieszkalnych, w tym budynków jednorodzinnych, które nie są administrowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby

Nieprzekraczalna moc instalacji:

-        energia wodna – do 5 MWe

-        energia wiatru – do 5 MWe

-        energia słoneczna – do 2 MWe/MWt

-        energia geotermalna – do 2 MWt

-        energia biogazu – do 1 MWe

-        energia biomasy – do 5 MWt/MWe

Warunki szczegółowe:

-         w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE

-   inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności rolniczej), w ramach której Wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną

-         inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa 
i hodowli

-         w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, 
w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii

-         w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem

-         w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu

-       w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii

-         istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną 
w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła

-     projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi. Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej

-       projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska 
i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji)

-        lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione)

-     projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie)

-         preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną

-     projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektów w ramach tego typu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE

W ramach tego typu, inwestycja nie może stanowić elementu szerszego projektu współfinansowanego w ramach Działania 5.2

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Nieprzekraczalna moc instalacji:

-        energia wodna – do 5 MWe

-        energia wiatru – do 5 MWe

-        energia słoneczna – do 2 MWe/MWt

-        energia geotermalna – do 2 MWt

-        energia biogazu – do 1 MWe

-        energia biomasy – do 5 MWt/MWe

Warunki szczegółowe:

-     w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE

-  inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności rolniczej), w ramach której Wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną

-     inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa 
i hodowli

-     w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, 
w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii

-     w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem

-     w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu

-   w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii

-     istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną 
w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła

-    projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi. Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej

-   projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska 
i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji)

-   lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione)

-  projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie)

-     preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną

-   projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektów w ramach tego typu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE

Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego

Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Możliwe wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie

Warunki szczegółowe:

-         inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji

-   priorytetowo traktowane będzie wdrażanie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE realizowanych przez samorządy i lokalne społeczności

-         nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,

b) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy ustalana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,

c) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

100 000 000,00 PLN, w tym środki przeznaczone na:

-     projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) – 20 000 000,00 PLN,

-     projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby -30 000 000,00 PLN,

-     projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw – 50 000 000,00 PLN.