[PODLASKIE] Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
- ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/17

Termin składania wniosków: od 31 marca 2017 r. do 05 maja 2017 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu objęte wsparciem będą projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

—        rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,

—        dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

—        inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny

Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.

Pomoc może być udzielona jedynie na inwestycję początkową która oznacza:

1. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

—        założeniem nowego zakładu

—        zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu

—        dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie

—        zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

2. nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa

Inwestycją początkową nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszt kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.

W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim mając na uwadze zapewnienie, że pomoc państwa wywołuje efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, wydatki mogą być kwalifikowane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uważa się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycja lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i opracowanie biznes planu, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.


Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

—        dla mikro i małych przedsiębiorców – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

—        dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

—        30% - mikro i małe przedsiębiorstwa

—        40% - średnie przedsiębiorstwa

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze MŚP wynosi 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 60 000 000,00 PLN, przy czym rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji, tj. 6 000 000,00 PLN.

 

Dokumenty dot. konkursu w celu zapoznania się (w tym Regulamin konkursu) można pobrać ze strony RPO Województwa Podlaskiego (odnośnik do ogłoszenia o konkursie – link)