[PODKARPACKIE] Ogłoszenie o konkursie
Działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą z Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE - konkurs ogólny.

Termin składania wniosków: od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 31 maja 2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2017 r.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy zainstalowanej elektrowni/jednostki poniżej:

-         energia wodna – do 5 MWe

-         energia wiatru – do 5 MWe

-         energia słoneczna – do 2 MWe/MWt

-         energia geotermalna – do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej

-         energia biogazu – do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej

-         energia biomasy – do 5 MWt/MWe

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.

2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.

Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW. Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.

3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.

wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Kto może składać wnioski?

-         jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

-         podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

-         jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,

-         przedsiębiorstwa,

-         spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

-         szkoły wyższe,

-         organizacje pozarządowe,

-         podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,

-         porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowanych przez lidera

! UWAGA !

1. Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów)

2. Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów Działania 3.4


Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 70 000 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych

Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z §10 Regulaminu konkursu

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 10 000 000,00 zł