[PODKARPACKIE] Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia
- ogłoszenie o naborze wniosków, typ projektu "Bony na innowacje"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje.

Numer konkursu: RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17.

Termin składania wniosków: od 31 marca 2017 r. (od godz. 8:00) do 25 kwietnia 2017 r. (do godz. 15:30)

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 31 lipca 2017 r.

 

Na co i kto może otrzymać dofinansowanie?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem wsparcia będzie zakup w jednostkach naukowych usług doradczych lub naukowo-badawczych związanych z:

-        przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania,

-        opracowaniem koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych, prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać

-        mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa,

prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

85% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

-        Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 20 000 zł.

-        Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000 zł.

Kwota przeznaczona na konkurs

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 4 000 000,00 złotych