Planowany nabór wniosków w woj. lubelskim
- uwagi do planowanego naboru w ramach Działania 3.7

W ramach planowanego do ogłoszenia w maju 2016 r. konkursu z Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP o dofinansowanie będą mogły się ubiegać wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj.

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO),

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR (MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO).

Dodatkowo w ramach planowanego do ogłoszenia w grudniu 2016 r. konkursu z działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP o dofinansowanie będą mogły się ubiegać pozostałe przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj. średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem ww. mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw).

Ponadto wsparcie w tych konkursach mogą otrzymać wyłącznie wnioskodawcy, których projekty będą w pełni przygotowane do realizacji na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku projektów infrastrukturalnych wymagających uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać wszystkie wymagane decyzje administracyjne, w tym:

pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,

wyciąg z dokumentacji technicznej, w tym wyciąg z projektu budowlanego przedłożonego do właściwego urzędu celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź dokumentację przedłożoną celem dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz musi posiadać pełną wymaganą dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja konkursowa dotycząca planowanych do ogłoszenia konkursów z działania 3.7 będzie zamieszczana na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem  naboru wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu.