[PARP] Nowy nabór
dofinansowanie na projekty dot. wdrożenia badań na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków: od 20 marca 2018 r. do 05 grudnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  maksymalnie 4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:

·         na eksperymentalne prace rozwojowe 450 000 zł

·         na usługi doradcze 500 000 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania do 70%, w tym:

na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

·         35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

·         45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

·         zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 71 000 000,00 zł

·         zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 679 000 000,00 zł