[PARP] Konkursy dla przedsiębiorców MSP
- ogłoszenia o konkursach dla MŚP

Ogłoszenie o konkursie do Działania 3.2, Poddziałanie 3.2.1.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach tegoż Poddziałania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Termin składania wniosków obowiązuje do 28 lutego 2018 r. (do godziny 16-tej), z zastrzeżeniem, że konkurs jest podzielony na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie.

Wnioski przyjmowane będą w następujących etapach:

 • od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.
 • od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 • od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • w województwie mazowieckim wynosi 71 000 000,00 zł
 • w województwie innym niż mazowieckie 679 000 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 000 000 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:

 • na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł
 • na usługi doradcze: 1 000 000 zł

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:

 • na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł
 • na usługi doradcze 500 000 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorstw

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w §3 i §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878)

 

Ogłoszenie o konkursie do Etapu I Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Etapu I złożyć należy wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Termin składania wniosków obowiązuje do 15 listopada 2017 r. (do godziny 16-tej).

W ramach Etapu I Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Koszty kwalifikowane obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 5 000 000,00

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc finansowa w ramach Działania 1.4 I Etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Dofinansowanie w ramach Etapu I stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013, str. 1)