[PARP] 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
- ogłoszenie o konkursie


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, II Oś Priorytetowa „Wsparcie otoczenia i potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs podzielony jest na poszczególne etapy, gdzie nabór wniosków dla każdego z etapów prowadzony będzie w następujących terminach:

 • I etap – od 08 czerwca do 08 sierpnia 2017 r.
 • II etap – od 09 sierpnia do 09 października 2017 r.
 • III etap – od 10 października do 10 grudnia 2017 r.
 • IV etap – od 11 grudnia 2017 r. do 08 lutego 2018 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach etapu wynosi 80 dni od zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.)
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 371, z późn. zm.)
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Polska Akademia Umiejętności
 • inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki

lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 208 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1710, z późn. zm.)
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.)

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2017 r.:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 6 323 256,00 zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 58 676 744,00 zł