OZE. Wsparcie inwestycji
NFOŚiGW ogłosił konkurs

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Wnioski o dofinansowanie można zgłaszać w terminie od 03.09.2018 r. do 31.10.2018 r., przy czym ostateczne terminy składania wniosków o dofinansowanie to:

·       w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie termin upływa 31.10.2018 r. o godz. 00:00

·       w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termin upływa 31.10.2018 r. o godz. 15:30

Wnioski, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Typy projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1:

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii z OZE związanej z budową nowych lub przebudową jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth).

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

Ogólnie 200 mln PLN, w tym: 50 mln PLN dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150 mln PLN dla pozostałych projektów.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Regulamin konkursu dostępny jest pod tym linkiem