Ogłoszenie LAWP - nabór wniosków
w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2016 r. do 8 września 2016 r. (do godziny 15:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2017 r.

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

Mikro i małe przedsiębiorstwa 

(zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.

2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.


Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 70%.


Więcej informacji w sprawach dotyczących Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP można uzyskać pod numerem telefonu (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 lub wysyłając pytania na adres mailowy lawp@lubelskie.pl lub wysyłając zapytanie na nasz adres mailowy sigmafinance@sigmafinance.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie.