[NFOŚiGW] ogłoszenie o konkursie (Poddziałanie 1.1.1)
300 mln zł dla klastrów energii na instalacje OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jaki Instytucja Wdrażająca, ogłasza konkurs w ramach Podziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.07.2017 r. do 29.09.2017 r.


Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej


Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.1. Poddziałania 1.1.1:

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących: 

energię wiatru (powyżej 5 MWe), 

biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), 

biogaz (powyżej 1 MWe), 

wodę (powyżej 5 MWe), energię 

promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub 

energię geotermalną (powyżej 2 MWth) 

Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124) będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.


Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 300  mln PLN, w tym:

dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej 100 mln PLN,

dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych) 200 mln PLN


Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.