NFOŚiGW ogłasza kolejne nabory
wsparcie dla projektów dot. wytwarzania energii z OZE wraz z podłączeniem do sieci

NFOŚiGW ogłosił kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej "Zmniejszenie emisyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budżet konkursów wyniesie łącznie 630 mln zł. 

Składanie wniosków rozpocznie się 30 października i potrwa do 29 grudnia br.

Nabór w ramach Poddziałania 1.1.1 "Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej" kierowany jest do przedsiębiorców, którzy są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł.

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). 

Na pomoc finansową do 85 proc. wydatków kwalifikowanych w formie dotacji przewidziano w sumie 100 mln zł, przy czym wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Z kolei spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na pieniądze w ramach Poddziałania 1.3.2 "Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym". Na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł w formie pomocy zwrotnej, w tym 100 mln zł dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz z miast średnich, z wyłączeniem miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

O unijne dofinansowanie z działania 1.5 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu" mogą ubiegać się:

przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Cztery typy projektów w tym przypadku będą brane pod uwagę, a są to: 

  • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; 
  • budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych; 
  • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; 
  • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji 

Do dotacyjnego rozdysponowania jest 100 mln zł dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz 50 mln zł dla pozostałych projektów.

Jak zaznacza NFOŚiGW, tutaj także obowiązuje maksymalny próg dofinansowania wynoszący 85 proc. wydatków kwalifikowanych Co ważne, nie należy zgłaszać inwestycji, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

To jeszcze nie wszystkie nabory, które w najbliższym czasie przeprowadzi NFOŚiGW. zachęcamy do śledzenia stron internetowych NFOŚiGW lub naszej.