[NFOŚiGW] Efektywność energetyczna
- środki dla dużych przedsiębiorstw

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego dla Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

 

Informacje o naborze

Termin naboru wniosków: od 31 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa)

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącymi dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz dużych przedsiębiorstw (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140)

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2 wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:

 

1/ przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

2/ głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

3/ zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;

4/ budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalacje OZE);

5/ zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa

 

Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile: beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa; jest to uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego).

 

Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające efektywność energetyczną w wyniku realizacji projektu poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

 

Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia Konkursu widnieje w wykazie projektów zidentyfikowanych POIiŚ lub aplikuje bądź uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych w formie pomocy zwrotnej na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 75%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE.